Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Název projektu

Zvýšení kompetencí studentů v oblasti bazální stimulace a praktické srovnání ošetřovatelského modelu užívaného v Německu s modelem běžně užívaným v Česku

číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047134

Klíčová akce: KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Aktivita: KA102 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

typ projektu: Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce

 

Období realizace

Začátek projektu: 04/06/2018

Konec projektu: 03/06/2020

partnerská instituce: Pflegewerk Berlin GmbH

hlavní řešitel: CSZŠ Grohova

 

O projektu

Hlavním cílem projektu je podpora synergie mezi vzděláváním a odbornou přípravou žáku poskytne cílové skupině-žáci znalosti inovativních technik, které jim budou prospěšné v budoucím profesním životě. Pedagogům projekt přináší mechanismus předávání těchto informací žákům. U obou cílových skupin dojde k rozvoji kompetencí, ke zvýšení úrovně lidského kapitálu, vzdělanostní základny a růstu konkurenceschopnosti na trhu práce.

Jedním z důležitých výstupů projektu je navázání a trvalé udržení partnerství s německou organizací, která je schopna poskytovat kvalitní know-how a příklady dobré praxe aktivizace klientů.

„Naše škola vyslala vybrané žákyně třetího ročníku na pracovní stáž do zahraničí. Stáž probíhala v listopadu 2018 a v červnu roku 2019. Pracovní stáž nahrazuje část povinné praxe ve zdravotnickém zařízení a žákyně ji absolvovaly v  rámci programu Erasmus+ v domově pro seniory Pflegewerk v Německu.

Žákyně byly ubytovány a zaměstnány přímo v domově, kde vykonávaly  ošetřovatelskou péči o svěřenou skupinu obyvatel. Kromě získání  pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalily v němčině a  obdržely mezinárodně platný certifikát Europass.

Se skupinou žáků jela učitelka odborné praxe, která žákům pomohla s orientací v novém prostředí, dohlédla na dodržení smluvených podmínek ubytování a plnění svěřených úkolů, také zajistila program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých míst apod.).

Pobyt v zahraničí trval dva týdny a byl zcela hrazen z prostředků projektu.“

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz