Nejčastější dotazy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Z čeho budou letos přijímací zkoušky a kde najdu ukázkové testy?

U oboru Praktická sestra budou letos pouze školní přijímací zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura, Biologie člověka a ze Základů křesťanské kultury.

U oboru Zdravotnické lyceum budou jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) a školní přijímací zkoušky z Biologie člověka a ze Základů křesťanské kultury.

U oboru Ošetřovatel bude pouze praktická přijímací zkouška.

Více informací najdete na stránce přijímací řízení. Ukázkové testy jsou na stejném odkazu.

 

Kde najdu přihlášku na střední školu?

Přihlášku najdete zde. Nezapomeňte ji odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

 

Co mám přiložit k přihlášce (diplomy, soutěže, zdravotní způsobilost)?

U oborů Praktická sestra a Ošetřovatel přiložte formulář zdravotní způsobilosti, ke všem pak můžete přiložit kopie diplomů nebo výsledkových listin především z předmětových olympiád nebo soutěží se zdravotnickou tematikou. Více informací je uvedeno v kritériích přijímacího řízení.

 

V jakém termínu budou přijímací zkoušky?

U oboru Zdravotnické lyceum budou 12. a 13. dubna 2021, pro obor Praktická sestra 14. a 15. dubna a pro Ošetřovatele 22. a 23. dubna 2021.

 

Kolik žáků budete přijímat?

Do oboru Praktická sestra budeme přijímat 60 žáků, tedy 2 třídy, do Zdravotnického lycea 30 a do Ošetřovatele 25 žáků.

 

Budou se počítat známky z 8. a 9. třídy?

V letošním roce započítáváme pouze známky z 1. pololetí 8. třídy základní školy. Druhé pololetí se započítávat nesmí (viz přihláška bod 16 – Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020) a první pololetí 9. třídy má podobnou vypovídací hodnotu, jako to předchozí.

 

Proč máte u lycea MAT a ČJL z Cermatu?

Zdravotnické lyceum je studijní obor, u kterého se kromě odborného očekává i všeobecný přehled. Na státní testy se pak můžete dlouhodobě připravovat, protože znáte jejich předpokládanou podobu.

 

Proč děláte kromě státních i školní testy?

Předměty Český jazyk a Matematika nám neřeknou mnoho o tom, jak se daný žák hodí na zdravotnický obor (to samé tvrdí i Česká školní inspekce), proto zařazujeme test z Biologie člověka. Test ze Základů křesťanské kultury zařazujeme, aby žáci, kteří přicházejí na školu, měli alespoň nějaké povědomí o tom, z jakých hodnot čerpá a na jakých základech je postavena církevní škola. Kromě toho jsou školní testy doporučeny i ČŠI pro zvýšení kvality školy.

 

Budou přijímačky na nečisto?

Chystáme on-line webináře z předmětů školní přijímací zkoušky.

 

CÍRKEVNÍ CHARAKTER ŠKOLY

Přijímáte i nevěřící žáky?

Jistě, škola je otevřena všem. Ve škole jsou jak žáci věřící, tak ti, kteří svůj vztah k Bohu teprve hledají nebo ti, které to ani nenapadlo, ale líbí se jim atmosféra školy a vztahy mezi učiteli a žáky. Mnozí také chodí na církevní školu, protože očekávají bezpečnější prostředí nebo hledají vyšší kvalitu vzdělávání.

 

Jsou na škole bohoslužby povinné?

V průběhu školního roku je několik společných bohoslužeb, hlavně na začátku a na konci školního roku a pak při velkých církevních svátcích. V průměru to vychází na jednu společnou mši svatou za měsíc. Pro zájemce jsou také pravidelné týdenní školní mše svaté, na ty ale nechodí všichni.

 

Jaký je rozdíl mezi státní a církevní školou?

První, čeho si návštěvníci všimnou, je jiná atmosféra školy. Pak také jiný přístup a vztahy. Je to dáno tím, že se denně obracíme k životnímu vzoru, jehož hodnoty buď zastáváme vědomě, nebo je máme společné, aniž si to někteří uvědomují. Také je to samozřejmě dáno zřizovatelem školy, kterým jsou v našem případě sestry františkánky, které založili první ošetřovatelskou školu v Brně, na jejíž tradici navazujeme.

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Platí se školné?

Ne, neplatí. V tomto ohledu je to pro žáky stejné jako ve státní škole. Pouze vybíráme roční příspěvek na vzdělávání, ze kterého je část dávána do třídního fondu na exkurze a kulturu, část na kroužky ve Středisku volného času, které je součástí školy, část na odměny do soutěží nebo na modernizaci technického vybavení apod. Něco podobného je ale na všech, i státních školách.

 

Má škola vlastní internát a jídelnu?

Vlastní sice nemá, ale žák to téměř nepozná. Přímo v budově školy je jídelna sousedního internátu, který má stejného zřizovatele jako škola. Domov mládeže sousedící se školou je pro dívky, kluci mají internát asi 5 minut od školy.

 

Kde probíhají odborné praxe a od kterého ročníku?

U odborných oborů vzdělávání jsou praxe od druhého ročníku prakticky v těch největších nemocnicích a sociálních zařízeních města Brna. Jejich výčet je v prezentaci z on-line dnů otevřených dveří. U oboru Zdravotnické lyceum se žáci na praxi (kromě exkurzí) dostanou až koncem 3. ročníku.

 

V kolik hodin ráno praxe začínají?

Ve většině zdravotnických zařízení mezi 6:00 a 6:30 hod. Je to z důvodu předání služby a následné ranní péče o pacienty.

 

Budu si muset koupit zdravotnickou uniformu?

Z projektu s Fakultní nemocnicí u sv. Anny se nám podařilo zajistit dostatek oblečení od velikosti S po velikost XL. To žákům na praxi zapůjčujeme zdarma. Ostatní velikosti k dispozici nemáme, ty si musí žáci zajistit sami.

 

Jaký cizí jazyk se ve škole vyučuje?

Jako první cizí jazyk je ve všech oborech angličtina, u Zdravotnického lycea je jako druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština a u Praktické sestry a lycea se z důvodu odborné terminologie vyučuje latina.

 

Máte NJ a FJ i pro pokročilé?

Druhý cizí jazyk učíme vždy od základů, pokud by byl dostatek zájemců, můžeme pod Střediskem volného času otevřít kroužek vybraného jazyka.

 

Jak často se jezdí do zahraničí? Je možnost Erasmu?

Do zahraničí jezdíme na jazykové kurzy do Anglie nebo na zahraniční pracovní stáže do Německa, dříve jsme jezdili i do Rakouska nebo do Itálie. Některé ze stáží byly financovány z projektu Erasmus. V současnosti jsou veškeré aktivity spolupráce se zahraničím pozastaveny z důvodu pandemické situace.

 

Je možné přestoupit mezi obory?

Ano. Úmyslně máme výběr 3 oborů, které jsou vzájemně prostupné. Samozřejmě je nejsnazší přestup krátce po zahájení studia do 1. pololetí, pak se rozdíly postupně zvětšují.

 

ZAKONČENÍ STUDIA

Z jakých předmětů se maturuje?

Kromě státní zkoušky, která se zúžila na didaktické testy z Českého jazyka a z Cizího jazyka nebo Matematiky se u oboru Praktická sestra maturuje z dalších 3 předmětů – Ošetřování nemocných (praktická zkouška) a z ústních zkoušek z Ošetřovatelství a Psychologie a komunikace nebo ze Somatologie a základů první pomoci.

U oboru Zdravotnické lyceum je profilovou zkouškou maturitní práce a ústní Biologie nebo Psychologie a volitelně Fyzika nebo Chemie nebo Občanský a společenskovědní základ.

 

Budu po ukončení ošetřovatele také sanitář?

Podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních získáváte odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře i absolvováním 3 let studia oboru Ošetřovatel.

 

Jaká je úspěšnost u maturity?

Mezi zdravotnickými školami v Jihomoravském kraji patříme mezi ty s nejvyšší úspěšností u maturitní zkoušky.

 

KAM PO STUDIU

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání po maturitních oborech?

Stejné, jako po kterékoli jiné škole, na které si uděláte maturitní zkoušku. U praktické sestry však máte možnost nastoupit hned po maturitě do práce nebo při studiu na vysokých nebo vyšších odborných zdravotnických školách budete mít náskok v praktických dovednostech z praxe v nemocnicích.

 

Na jaké VŠ žáci nejčastěji chodí?

Po oboru Praktické sestra nejčastěji na Vyšší odborné školy zdravotnického nebo sociálního směru, v případě vysokých škol potom většinou na všeobecnou sestru, porodní asistentku, záchranáře nebo na některý farmaceutický obor. V případě Zdravotnického lycea je výběr pestřejší, kromě vysokých a vyšších odborných škol zdravotnického a sociálního zaměření se běžně vyskytují školy pedagogické, zemědělské nebo výjimečně i umělecké.

 

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz