PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Proč děláme kromě státních i školní testy?
Předměty Český jazyk a Matematika nám neřeknou mnoho o tom, jak se daný žák hodí na zdravotnický obor (to samé tvrdí i Česká školní inspekce), proto zařazujeme test z Biologie člověka. Test ze Základů křesťanské kultury zařazujeme proto, aby žáci, kteří přicházejí do školy, měli alespoň nějaké povědomí o tom, z jakých hodnot škola čerpá a na jakých základech je postavena.  Kromě toho jsou školní testy doporučeny i ČŠI pro zvýšení kvality školy. 

CÍRKEVNÍ CHARAKTER ŠKOLY

Přijímáte i nevěřící žáky?
Jistě, škola je otevřena všem. Ve škole jsou jak žáci věřící, tak ti, kteří svůj vztah k Bohu teprve hledají nebo ti, které to ani nenapadlo, ale líbí se jim atmosféra školy a vztahy mezi učiteli a žáky. Mnozí také chodí na církevní školu, protože chtějí bezpečnější prostředí.

Jsou na škole bohoslužby povinné?
V průběhu školního roku je několik společných bohoslužeb, hlavně na začátku a na konci školního roku, a pak při velkých církevních svátcích. V průměru to vychází na jednu společnou mši svatou za měsíc. Pro zájemce jsou také pravidelné týdenní školní mše svaté, na ty ale nechodí všichni.

Jaký je rozdíl mezi státní a církevní školou?
První, čeho si návštěvníci všimnou, je jiná atmosféra školy. Pak také jiný přístup a vztahy. Je to dáno tím, že se denně obracíme k životnímu vzoru, jehož hodnoty buď zastáváme vědomě, nebo je máme společné, aniž si to někteří uvědomují. Také je to samozřejmě dáno zřizovatelem školy, kterým jsou v našem případě sestry františkánky, které založily první ošetřovatelskou školu v Brně, na jejíž tradici navazujeme.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Platí se školné?
Ne, neplatí. V tomto ohledu je to pro žáky stejné jako ve státní škole. Pouze vybíráme roční příspěvek na vzdělávání, ze kterého je část dávána do třídního fondu na exkurze a kulturu, část na kroužky ve Středisku času, která je součástí školy, část na odměny do soutěží nebo na modernizaci technického vybavení apod. Něco podobného je ale na všechny, i státních školách. 

Má škola vlastní internát a jídelnu?
Vlastní sice nemá, ale žák to téměř nepozná. Přímo v budově školy je jídelna sousedního internátu, který má stejného zřizovatele jako škola. Domov mládeže sousedící se školou je pro dívky, kluci mají internát asi 5 minut od školy. 

Kde probíhají odborné praxe a od kterého ročníku?
U odborných oborů vzdělávání jsou praxe od druhého ročníku prakticky v těch největších nemocnicích a sociálních zařízeních města Brna. Jejich výčet je v prezentaci z on-line dnů otevřených dveří. U oboru Zdravotnické lyceum se žáci na praxi (kromě exkurzí) dostanou až koncem 3. ročníku.

V kolik hodin ráno praxe začíná?
Ve většině zdravotnických zařízení mezi 6:00 a 6:30 hod. Je to z důvodu předání služeb a následné ranní péče o pacienty. 

Budu si muset koupit zdravotnickou uniformu?
Z projektu s Fakultní nemocnicí u sv. Anny se nám podařilo zajistit dostatek oblečení od velikosti S po velikost XL.  To ž ákům na praxi zapůjčujeme zdarma. Ostatní velikosti k dispozici nemáme, ty si musí žáci zajistit sami.

Jaký cizí jazyk se ve škole vyučuje?
Jako první cizí jazyk je ve všech oborech angličtina, u Zdravotnického lycea je jako druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština a u Praktické sestry a lycea se z důvodu odborné terminologie vyučuje latina.​  

Máte NJ a FJ i pro pokročilé?
Druhý cizí jazyk učíme vždy od základů, pokud by byl dostatek zájemců, můžeme pod Střediskem volného času otevřít kroužek vybraného jazyka. 

Jak často jezdíte do za​hraničí? Je možnost Erasmu?
Do zahraničí jezdíme na jazykové kurzy do Anglie nebo na zahraniční pracovní stáže do Německa, dříve jsme jezdili i do Rakouska nebo do Itálie. Některé ze stáží byly financovány z projektu Erasmus. V současnosti jsou veškeré aktivity spolupráce se zahraničím pozastaveny z důvodu pandemické situace.

Je možné přestoupit mezi obory?
Ano. Úmyslně máme výběr 3 oborů, které jsou vzájemně průchozí. Samozřejmě je nejsnazší přestup krátce po zahájení studia do 1. pololetí, pak se rozdíly postupně zvětšují.

ZAKONČENÍ STUDIA

Z jakých předmětů se maturuje?
Kromě státní zkoušky, která se zúžila na didaktické testy z českého jazyka a z cizího jazyka nebo matematiky se u oboru Praktická sestra maturuje z dalších 3 předmětů – ošetřování nemocných (praktická zkouška) a z ústních zkoušek z ošetřovatelství a psychologie a komunikace nebo ze somatologie a základů první pomoci.

U oboru Zdravotnické lyceum je profilovou zkouškou maturitní práce a ústní biologie (v budoucnu bude volitelná s psychologií) a volitelně fyzika nebo chemie nebo občanský a společenskovědní základ.

Budu po ukončení ošetřovatele také sanitář?
Podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních získáváte odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře i absolvováním 3 let studia oboru Ošetřovatel. 

Jaká je úspěšnost u maturity?
Mezi zdravotnickými školami v Jihomoravském kraji patříme mezi ty s nejvyšší úspěšností u maturitní zkoušky. 

KAM PO STUDIU

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání po maturitních oborech?
Stejné, jako po které jiné škole, na které si uděláte maturitní zkoušku. U praktické sestry však máte možnost nastoupit hned po maturitě do práce ​n ebo při studiu na vysokých nebo vyšších odborných zdravotnických školách budete mít náskok v praktických dovednostech z praxe v nemocnicích. 

Na jaké VŠ žáci nejčastěji chodí?
Po oboru Praktické sestry nejčastěji na Vyšší odborné školy zdravotnického nebo sociálního směru, v případě vysokých škol pak většinou na všeobecnou sestru, porodní asistentku, záchranáře nebo na některý farmaceutický obor. V případě Zdravotnického lycea je výběr pestřejší, kromě vysokých a vyšších odborných škol zdravotnického a sociálního zaměření se běžně vyskytují školy pedagogické, zemědělské nebo výjimečně i umělecké.