Ze života školy

Církevní střední zdravotnická škola je otevřena všem žákům bez rozdílu vyznání, tj. žákům těch rodičů, kteří chtějí stavět budoucnost svých dětí na základních morálních hodnotách.

Jednou z priorit školy je úzká spolupráce s rodiči. Pro její realizaci škola zajistila či připravuje:

 • pravidelné rodičovské schůzky,
 • dny otevřených dveří,
 • akce přístupné veřejnosti – zahájení školního roku, stužkování, slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům 4. ročníku,
 • informace na webových stránkách školy,
 • spolupráci rodičů a třídních učitelů, případně vychovatelů z internátu na výchově žáků.

Mimoškolní či zájmové aktivity

Pro budování přátelského ovzduší školy je potřebný rozvoj mimoškolních a zájmových aktivit, které jsou i ideální formou prevence sociálně-patologických jevů. Z těchto důvodů budou priority školy v této oblasti směřovat k naplnění:

 • široké nabídky zájmových kroužků,
 • nabídky dalších volnočasových aktivit,
 • organizování poznávacích seminářů, lyžařských a cykloturistických kurzů,
 • organizování výletů, exkurzí,
 • návštěvy koncertů, divadelních a filmových představení,
 • exkurze po historických památkách hlavního města Prahy,
 • účast na přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách,
 • exkurze 4. ročníků na zdravotnickém veletrhu HOSPIMedica,
 • případě uvolnění vhodných prostor i vytvoření školního klubu či centra volného času.

zpět

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz