O škole

střední zdravotnická škola BrnoPoslání Církevní střední zdravotnické školy

Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.

Příprava nejenom po stránce odborné, ale hlavně lidské. Protože se utrpení většinou neváže pouze na stránku tělesnou, ale často i na duševní a duchovní, je a bude snahou školy příprava budoucího zdravotnického personálu na všechny oblasti lidského utrpení.

„Vy máte poslání léčit nemocného, ale jestli nenesete k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí. Neste Boha k nemocným, to bude účinnější než jakákoliv jiná léčba.“ (Páter Pio)

Charakteristika školy

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost,

k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.

Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj. V těsné blízkosti školy je možnost ubytování v Církevním domově mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelně s.r.o.

Vyučované obory

Škola nabízí zájemcům o studium dva čtyřleté maturitní obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a od roku 2008/2009 také tříletý učební obor Ošetřovatel.

 

střední zdravotnická škola Brno

zpět

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz