zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Jak se přihlásit

Informace o přihlašování do kroužků a podmínky jejich zahájení:

 • Pro každý kroužek se vyplňuje samostatná přihláška.
 • Prázdnou přihlášku najdete v přízemí školy na nástěnce SVČ nebo v záložce Dokumenty ke stažení
 • Vyplněné a řádně podepsané přihlášky se odevzdávají: vhozením do schránky SVČ (v přízemí CSZŠ pod nástěnkou SVČ) nebo v kabinetě č. 400 (4. patro školy – MgA. Dominiku Filipovi)
 • Zájemci o kroužky si před odevzdáním přihlášky přečtou Vnitřní řád SVČ (naleznete jej v záložce dokumenty ke stažení), neboť podpisem na přihlášce stvrzují, že s ním souhlasí a budou ho dodržovat.
 • Podmínkou pro otevření kroužku je 7 přihlášených zájemců. Výjimku v tomto mají pouze kroužky vyučované jednotlivě, např. Klavír.
 • Pokud jde o zahájení kroužků, informujte se u vedoucího kroužku nebo MgA. Filipa
 • Žáci a studenti jiných škol než CSZŠ přiloží k přihlášce potvrzení o studiu. V případě více odevzdávaných přihlášek postačí pouze jedno potvrzení o studiu. Poplatek za účast v kroužcích pro tyto žáky a studenty činí 200,- Kč na školní rok.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • e-mail: skola@grohova.cz