zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

Veškeré základní informace jsou k dispozici: ZDE.

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdější předpisů

Termíny

Zveřejnění

Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání
 • kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění
 • dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne
 obory vzdělání bez talentové zkoušky  do 31. ledna 2019

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do

 oborů vzdělání bez talentové zkoušky  do 15. března 2019

 

 *) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy, do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním

 obory vzdělání bez talentové zkoušky  do 1. března 2019

 

Přijímací zkoušky

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. a 15. dubna 2019
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 13. a 14. května 2019
školní přijímací zkoušky v 1. kole
– obory  s maturitní zkouškou
16. a 17. dubna 2019
školní přijímací zkoušky v 1. kole
– obory se  závěrečnou zkouškou
24. a 26. dubna 2019
školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy *)

 *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

Veškeré základní informace jsou k dispozici: ZDE.

Kompletní informace jsou k dispozici: ZDE.

 

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • e-mail: skola@grohova.cz